Công văn số 615/VCN-TCHC V/v Cử ứng viên tham gia dự tuyển học bổng đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2020

02/12/2019

Viện Chăn nuôi thông báo: Công văn số 615/VCN-TCHC V/v Cử ứng viên tham gia dự tuyển học bổng đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2020

Chi tiết xem tại đây

 

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi