Kiểm tra thực địa dự án ACIAR

27/04/2021

Từ ngày 24-27/4/2021 Viện trưởng Phạm Công Thiếu, Giám đốc dự án “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi tây Bắc Việt Nam”  dẫn đầu đoàn công tác thực địa kiểm tra các mô hình chăn nuôi, trồng cây thức ăn và chế biến, ủ chua dự trữ nguồn thức ăn cho trâu, bò tại tỉnh Điện Biên. Dự án đã đạt được một số kết quả nhất định trong bốn mục tiêu cụ thể của dự án.


 

 

 

Trao tập sách “Một số giống cỏ và cây thức ăn phổ biến cho chăn nuôi trâu bò khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam” cho hộ chăn nuôi đại gia súc, do Dự án xuất bàn năm 2020.

 

 

 

Trịnh Thị Thanh _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi