Lộ trình Một sức khỏe

24/06/2021

Mi quí v tham gia bui ta đàm trc tuyến tiếp theo trong l trình mt sc khe do Trung tâm Nghiên cu Gia cm Mt sc khe t chc vào th tư, ngày 7 tháng 7 năm 2021 lúc 9h-10h sáng, gi Anh, tc là 3h-4h chiu, gi Vit Nam.

Bui ta đàm có ch đề “Qun tr h thng thc phm: có phi mt công vic kinh doanh ri ro?”. Qun tr ri ro có th đóng vai trò gì trong vic đóng góp vào chính sách h thng thc phm? vi s tham gia ca hai chuyên gia: Giáo sư Meerjady Flora, Tng Cc trưởng Chính ph Bangladesh Tng cc Dch v Y tế (Kế hoch và Phát trin), Ch tch Mt Sc khe Bangladesh và là thành viên Ban C vn ca d án Trung tâm Nghiên cu Gia cm Mt Sc; và Giáo sư Ortwin Renn, Giám đốc Khoa hc ti Vin Nghiên cu Bn vng Cao cp, Đức. Ch trì bui ta đàm: Giáo sư Dirk Pfeiffer, Đại hc Hng Kông, Phó Giám đốc d án Trung tâm Nghiên cu Gia cm Mt Sc.

Đăng kí tham gia bui ta đàm : bit.ly/2TilEVq

Văn phòng dự án CIRAD


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi