Lộ trình một sức khỏe dự án Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Một sức khỏe (tiếp theo)

29/07/2021

Mời quí v tham gia bui tđàm trc tuyến tiếp theo trong l trình mt sc khe do Trung tâm Nghiên cu Gia cm Mt sc khe t chc vào th tư, ngày 04 tháng 08 năm 2021 lúc 9h-10h sáng, gi Anh, tc là 3h-4h chiu, gi Việt Nam.

Buổi tđàm có ch đề “Qun tr: H thng thc phm Mt sc khe” vi s tham gia ca hai chuyên gia: Tiến sĩ Namukolo Covic, Điu phi viên Nghiên cu Cp cao ti Vin Nghiên cu Chính sách Lương thc Quc tế (IFPRI), và Giáo sư Alan Dangour, Giáo sư v Thc phm và Dinh dưỡng Sc khe Toàn cu ti Trường V sinh và Y hc Nhiđới London. Ch trì bui tđàm: Giáo sư Robyn Alders, chương trình Y tế Toàn cu Chatham House, vương quốc Anh.

Đăng kí tham gia bui tđàm : https://www.eventbrite.co.uk/e/governance-one-health-food-systems-registration-159404032753

 

 Văn phòng dự án CIRAD


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi