Một số hình ảnh hoạt động của đoàn đánh giá giữa kỳ Dự án AsCGG

24/02/2024

Một số hình ảnh hoạt động trong chương trình làm việc của đoàn đánh giá giữa kỳ Dự án AsCGG

Đoàn làm việc và đi thực địa tại Hà Nam

 

 

 

 

 

Đoàn họp đánh giá tổng kết tại Viện Chăn nuôi

 

 

 

 

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi