Mời tham gia viết bài kết quả nghiên cứu nổi bật giai đoạn 2020-2023 phục vụ Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành nông nghiệp.

02/06/2023

Nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu mới, có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tính khả thi trong ứng dụng vào sản xuất ... để tiếp tục phát triển sản phẩm phục vụ đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 05 Hội nghị khoa học và công nghệ và chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Thủy lợi - Phòng chống thiên tai, Thủy sản, Lâm nghiệp. Các nghiên cứu thuộc lĩnh vực: Cơ điện - Công nghệ sau thu hoạch; Kinh tế - Chính sách được lồng ghép vào các Hội nghị chuyên ngành có liên quan. Thời gian tổ chức các Hội nghị chuyên ngành sẽ được thông báo cụ thể sau.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, nhà khoa học tham gia viết bài cho hội nghị về kết quả nghiên cứu nổi bật giai đoạn 2020-2023 với các yêu cầu cụ thể như sau:

  1. Yêu cầu đối với bài báo khoa học

Bài báo khoa học sẽ được tuyển chọn, đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thể lệ viết và gửi bài theo quy định của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  1. Yêu cầu đối với báo cáo Tiến bộ kỹ thuật (TBKT)

Báo cáo cần nêu được nguồn gốc của TBKT, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của TBKT, điều kiện và địa bàn áp dụng, địa chỉ liên hệ.

  1. Thời hạn nhận bài: trước ngày 31/5/2023.

Thông tin chi tiết về đầu mối nhận bài thuộc các lĩnh vực chuyên ngành tại Phụ lục kèm theo./.

Phụ lục:

QUAN TIẾP NHẬN BÀI VIẾT, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
(Kèm theo công văn số 2681/BNN-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 2023
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Lĩnh vực chuyên ngành

Tên đơn vị tổ chức hội nghị

Địa chỉ liên hệ, tiếp nhận bài viết1

1

Chăn nuôi - Thú y

Viện          Chăn

nuôi

  • Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Email nhận bài viết file điện tử: huongkh05@gmail,com
  • Điện thoại: 024.38389267
  • Người liên hệ: Phạm Thị Thanh Hường
  • Điện thoại: 0936224469

1 Các tổ chức, các nhà khoa học gửi toàn văn bài viết bằng bản giấy và file điện tử theo email lĩnh vực liên quan

Nội dung CV 2681 và CV 250 tại đường link bên dưới

Công văn số 2681/BNN-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn số 250/VCN-KHĐT&HTQT

 

 

Viện Chăn nuôi


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi