Nghị định của Thủ tướng chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ

10/12/2018

Theo Điều 3 về  Nguyên tắc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

+ Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng với kết quả hoạt động khoa học và 

công nghệ.

+ Bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện cho nhân tài thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ quan trọng để phát huy tài năng và được hưởng lợi ích xứng đáng với nhiệm vụ đảm nhận.

+ Nhà nước bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi