THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ THÁNG 10

30/10/2019

Trong  tháng 10 năm 2019 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định, Thông báo có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện. Cụ thể như sau:

            1. Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

- Ông Nguyễn Hữu Tỉnh, Phó Giám đốc Phụ trách Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ thôi không kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Heo Bình Thắng kể từ ngày 01/11/2019.

- Ông Trần Văn Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Heo Bình Thắng được Viện Chăn nuôi đồng  ý để Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Heo Bình Thắng kể từ ngày 01/11/2019.

2. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi

- Đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Lộc, thôi không giữ chức Kế toán trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi theo nguyện vọng vì sức khỏe không đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 01/11/2019.

- Điều động và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương đến nhận công tác và giữ chức Phụ trách Kế toán Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi kể từ ngày 01/11/2019. 

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi