Thông báo về công tác cán bộ tháng 9 năm 2019

05/09/2019

Trong  quý 2 và tháng 8 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện. Cụ thể như sau:

1. Viện Chăn nuôi

- Chính quyền:

Bổ nhiệm TS. Phạm Công Thiếu, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi giữ chức Viện trưởng Viện Chăn nuôi (Quyết định số 3416/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/9/2019).

- Tổ chức chính trị xã hội, Đảng bộ Viện:

Chuẩn y kết quả bầu đồng chí Phạm Công Thiếu, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Viện Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2015-2020 (Quyết định số 1579-QĐ/ĐU ngày 03/9/2019).

          2. Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

- Ông Lã Văn Kính, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi kiêm Giám đốc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ được nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/9/2019 (Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/7/2019).

- Ông Nguyễn Hữu Tỉnh, Phó Giám đốc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ được giao nhiệm vụ Phụ trách Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ kể từ ngày 01/9/2019 (Quyết định số 426/QĐ-VCN-TCHC ngày 30/8/2019).

3. Các đơn vị khác thuộc Viện Chăn nuôi

a) Phòng Kế hoạch Tài chính

Ông Đỗ Văn Hiền được kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính kiêm Kế toán trưởng Viện Chăn nuôi đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật (Quyết định số 327/QĐ-VCN-TCHC ngày 04/7/2019). 

b) Phòng Tổ chức và Hành chính

Ông Nguyễn Tiến Phiên được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Viện Chăn nuôi đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật (Quyết định số 424/QĐ-VCN-TCHC ngày 30/8/2019). 

c) Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Bổ nhiệm lại ông Tăng Xuân Lưu, Tiến sỹ nông nghiệp, Nghiên cứu viên cao cấp, tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (Quyết định số 328/QĐ-VCN-TCHC ngày 04/7/2019). 

 

d) Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi

Bổ nhiệm lại ông Hồ Xuân Tùng, Tiến sỹ nông nghiệp, Nghiên cứu viên chính, tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi kể từ ngày 01/9/2019 đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật (Quyết định số 425/QĐ-VCN-TCHC ngày 30/8/2019). 

đ) Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ - Sơn Tây

Bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Ngọc Hà, Cử nhân kế toán, Phụ trách kế toán Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây giữ chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (Quyết định số 307/QĐ-VCN-TCHC ngày 28/6/2019).

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi