Thông báo về công tác tổ chức, cán bộ của Viện (Thông báo tháng 6)

18/06/2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN CHĂN NUÔI

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA VIỆN

                  

          Trong quý 1 và 2 năm 2020 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

1. Phòng Tổ chức Hành chính Viện Chăn nuôi

Ông Đào Hùng Giang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính sẽ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

3. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi

Viện Chăn nuôi đã giải quyết cho các cán bộ viên chức có tên sau thôi việc:

a. Ông Phan Hồng Bé, công tác tại phòng Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thôi việc kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020. 

b. Ông Trần Văn Phượng, Trưởng phòng Khoa học và Chuyển giao công nghệ thôi việc kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.

c. Ông Nguyễn Huy Tuấn, Trưởng trại Thực nghiệm Liên thôi việc kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi