Hội nghị toàn quốc Quán triệt quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

09/07/2024

Sáng ngày 9/7/2024, Viện Chăn nuôi tham dự Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến: Quán triệt quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự Hội nghị có Đảng Ủy, Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Ban Chấp hành Công đoàn Viện Chăn nuôi; Đoàn thanh niên; Toàn bộ đảng viên trong các tổ chức đảng trực thuộc. 

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Viện có điều kiện nắm bắt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, Đảng Bộ Viện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi