Thông báo về công tác cán bộ của Viện

04/12/2018

1. Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi

TS. Phạm Văn Giới, Phó Trưởng Bộ môn được bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018.

2. Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học

ThS. Phạm Hải Ninh, Nghiên cứu viên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

 ThS. Lương Anh Dũng, Trưởng Trạm Lưu giữ và Cung ứng tinh đông lạnh gia súc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

4. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi

CN. Nguyễn Xuân Lộc, Kế toán trưởng Trung tâm, được bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Một số hình ảnh

 

 

(Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi