Thông báo về công tác cán bộ quý I năm 2019

04/04/2019

Trong  quý 1 năm 2019 Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện. Cụ thể như sau:

            1. Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

a) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng

Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hữu Tỉnh, Tiến sỹ nông nghiệp, Phó Giám đốc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng thay cho ông Phạm Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm (được nghỉ hưu) kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

b) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia súc lớn

Bổ nhiệm có thời hạn cho ông Phạm Văn Quyến, Tiến sỹ nông nghiệp, Phó Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia súc lớn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia súc lớn thay cho ông Phí Như Liễu, Giám đốc Trung tâm (được nghỉ hưu) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

2. Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương 

Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đức Cảnh, Thạc sỹ nông nghiệp, Trưởng Trạm nghiên cứu Gia cầm Cẩm Bình giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương thay ông Nguyễn Ngọc Dụng Phó Giám đốc Trung tâm (được nghỉ hưu) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi 

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Tạ Văn Cần, Thạc sỹ nông nghiệp và ông Nguyễn Đức Chuyên, Tiến sỹ nông nghiệp tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019./.

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi