Thông báo về công tác cán bộ tháng 8

14/12/2018

Trong  tháng 8 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành các quyết định có liên quan đến cán bộ Lãnh đạo Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

1. Quyết định số 3292/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ngày 20/8/2018; ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

2. Quyết định số 3336/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ngày 22/8/2018; ông Phạm Công Thiếu, Phó Viện trưởng được giao nhiệm vụ Phụ trách Viện Chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

(Nguồn tin: Phòng Tổ chức Hành chính Viện Chăn nuôi)


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi