Viện Chăn nuôi họp Tiểu ban xây dựng Đề án ưu tiên số 5 thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

01/07/2021

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi, tiểu ban xây dựng Đề án ưu tiên số 5: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học -  công nghệ, khuyến nông và tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi” tổ chức họp các thành viên trong tiểu ban tham gia xây dựng Đề án.

Cuộc họp có sự tham gia và chủ trì của TS. Phạm Công Thiếu- Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Trưởng tiểu ban; PGS.TS Phạm Kim Đăng - Trưởng khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phó trưởng tiểu ban cùng các thành viên trong Tiểu ban xây dựng Đề án tại Quyết định số 4065/QĐ-BNN-CN ngày 16/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cuộc họp diễn ra theo hai hình thức trực tiếp và online.

Nội dung cuộc họp tập trung hoàn thiện các nội dung trong Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và ý kiến kết luận của lãnh đạo Cục Chăn nuôi, tại phiên họp sáng thứ 6, ngày 25/6/2021 giữa Thứ trưởng, lãnh đạo Cục chăn nuôi và các Tiểu ban xây dựng 05 Đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Tại cuộc họp, các thành viên trong tiểu ban đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng các nội dung trong Đề án, cung cấp các số liệu liên quan đến thực trạng, tích cực góp ý và cung cấp tư liệu để hoàn thiện các nội dung của đề án.

Kết thúc buổi họp, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu giao cho các đầu mối đc phân công hoàn thiện các nội dung liên quan và gửi về bộ phận thư kí tổng hợp trước  khi nộp về Cục Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi họp

 

TS. Nguyễn Trọng Tuyển - Phòng Khoa học Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi