Viện Chăn nuôi tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương

29/09/2022

Chiều ngày 29/9/2022, Viện Chăn nuôi tham dự Hội nghị trực tuyến “Quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Viện Chăn nuôi.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58/TW và văn bản, biểu mẫu triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Qua Hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức nắm hiểu sâu sắc, để tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng trong thời gian tới, đóng góp một phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi