Thông tin tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi

07/05/2021

1. Cơ sở pháp lý

* Các văn bản liên quan

- Quyết định số 2769/QĐ-BNN-TCCB về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011.

- Giấy phép hoạt động báo chí: số 64/GP-BVHTT ngày 18 tháng 4 năm 2006

- Giấy phép cấp lại: số 1251 năm 2011

- Giấy phép sửa đổi bổ sung: số 577 ngày 27 tháng 10 năm 2015

- Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi: số 408/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 8 tháng 8 năm 2018

- Quyết định điều chỉnh Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi: số 445/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 15 tháng 9 năm 2018

2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí: Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về chăn nuôi và cập nhật các chuyên đề khoa học chăn nuôi trên thế giới.

3. Đối tượng phục vụ: Tất cả các cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ chăn nuôi; giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành chăn nuôi; các doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm.

4. Phạm vi xuất bản: Trong toàn quốc

5. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, tiếng Anh

- Tần suất xuất bản: 12 số/năm

6. Thành viên Ban Biên tập:

TT

Họ và Tên

Vị trí trong Ban biên tập

1

TS. Phạm Công Thiếu

Chịu trách nhiệm xuất bản Tạp chí

2

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Tổng Biên tập, phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, chất lượng của Tạp chí

3

TS. Chu Mạnh Thắng

Phó Tổng biên tập, giúp việc Tổng Biên tập, kiểm soát nội dung, chất lượng các bài báo về Dinh dưỡng thức ăn gia súc lớn, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

4

TS. Nguyễn Văn Quang

Biên tập viên, kiểm soát nội dung, chất lượng các bài báo về cây thức ăn chăn nuôi, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

5

TS. Phạm Văn Giới

Biên tập viên, kiểm soát nội dung, chất lượng các bài báo về Di truyền giống vật nuôi, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

6

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Biên tập viên, kiểm soát nội dung, chất lượng các bài báo về thú y trong chăn nuôi, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

7

TS. Phạm Doãn Lân

Biên tập viên, kiểm soát nội dung và chất lượng các bài báo về Công nghệ Sinh học trong chăn nuôi, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

8

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Biên tập viên, kiểm soát nội dung và chất lượng các bài báo về Dinh dưỡng thức ăn gia súc nhỏ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

9

PGS. TS. Lê Thị Thanh Huyền

Biên tập viên, kiểm soát nội dung và chất lượng các bài báo về Kinh tế và Hệ thống chăn nuôi, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

10

CN. Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên phụ trách phát hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

11

CN. Võ Thị Hoài Hương

Chuyên viên phụ trách format bài, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Biên tập lĩnh vực được phân công

 

7. Quy trình xuất bản tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi

1.       Tiếp nhận bài bài viết

Tác giả gửi bài qua Email cho bộ phận biên tập

2.       Kiểm tra bài báo (tối đa 7 này)

-        Kiểm tra về nội dung bài báo có phù hợp với Tạp chí hay không

-        Kiểm tra về cấu trúc, format bài báo theo đúng quy định của Tạp Chí

-        Thông báo tình trạng của bài báo

+ Nếu phù hợp gửi cho tác giả chỉnh sửa lại theo quy định

+ Nếu không phù hợp thì từ chối nhận bài, thông báo cho tác giả

3.       Gửi phản biện (tối đa 15 ngày)

-        Bộ phận biên tập lập danh sách đề xuất phản biện rồi gửi cho Tổng Biên tập duyệt lựa chọn các chuyên gia phù hợp để phản biện bài báo

-        Gửi thư mời đến các chuyên gia phản biện

-        Gửi bài báo và mẫu nhận xét bài báo đến các chuyên gia đồng ý phản biện bài báo

-        Mỗi bài báo gửi cho 1 chuyên gia phản biện, trường hợp phản biện1 không đồng ý cho đăng thì gửi tiếp cho phản biện 2.

4.       Xử lý bài báo sau phản biện (tối đa 7 này)

-        Bài báo được phản biện đồng ý cho đăng: Bộ phận biên tập sẽ gửi ý kiến nhận xét của phản biện cho tác giả sửa chữa rồi gửi lại (kèm theo bản giải trình sửa chữa)

-        Bài báo phản biện 1 không đồng ý cho đăng, phản biện 2 đồng ý cho đăng thì Ban Biên tập sẽ quyết định cho đăng hay không.

-        Bài báo mà cả 2 phản biện không đồng ý cho đăng thì sẽ thông báo cho tác giả và bài báo không được xuất bản

5.       Duyệt bài đăng (1 ngày)

-        Ban biên tập tiến hành họp thẩm định lại các bài báo sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của phản biện

-        Tổng biên tập chấp nhận hoặc từ chối đăng bài báo

6.       Biêp tập kỹ thuật (tối đa 7 ngày)

-        Các bài báo được duyệt đăng sẽ chỉnh sửa lần cuối theo góp ý của Ban biên tập

-        Bộ phận biên tập rà soát lại bố cục, format, tài liệu tham khảo, lỗi chính tả…theo đúng quy định của Tạp chí.

-        Biên tập bản bông, dàn trang, làm mục lục, thiết kế bìa Tạp chí

-        Gửi lại bản cuối xin ý kiến của Tổng Biên tập và các thành viên trong Ban biên tập TC

7.       In ấn phát hành và nộp lưu chiểu (tối đa 7 ngày)

-        Bản duyệt lần cuối sẽ được gửi cho nhà xuất bản

-        In ấn và phát hành Tạp chí

Viện Chăn nuôi


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi