Dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt nam (PALD).

10/12/2018

Đã kết thúc pha 2 của dự án và đang làm thủ tục thẩm định pha 3. Trong khi chờ đợi làm thủ tục với các cơ quan của chính phủ Việt Nam, phía Cơ quan hợp tác và Phát triển Thụy sỹ đã thống nhất tạm ứng kinh phí để tiếp tục duy trì các hoạt động của dự án từ ngày 1 tháng 2 năm 2011.

Pha 3 của dự án đã được Chính phủ phê duyệt và ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và PTNT ký kết với Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ vào đầu tháng 10/ 2011

PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG QUÝ IV

Dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt nam (PALD): Thẩm địch và ký hiệp định cho pha PALD 3 mới trong tháng 10/ 2022.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi