Dự án SUSANE: Quản lý bền vững có hiệu quả và thân thiện với môi trường nguồn chất thải chăn nuôi làm dinh dưỡng cây trồng.

10/12/2018

- Bản tin số 17 được đăng tải vào tháng 6 năm 2011 về các khóa học như: kỹ năng trình bày và viết bài báo khoa học, quản lý chất thải chăn nuôi và đánh giá chu trình sống

- Nội dung về: Công nghệ sản xuất khí sinh học bền vững và phù hợp với điều kiện địa phương

Nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học phía Nam Đan mạch và triển khai thí nghiệm về “các kỹ thuật lên men khác nhau trong việc sản sinh khí biogas

- Nội dung về: Khí thải gây hiệu ứng nhà kính, hiệu quả bón phân bằng chất thải sau biogas và khả năng lưu giữ carbon trong đất

Nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học học Copenhagen và Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam, và đang triển khai thí nghiệm “Phát thải khí nhà kính từ quản lý phân chuồng của các trang trại chăn nuôi có và không có biogas”

Nội dung về: Đánh giá vệ sinh và rủi ro về mặt sức khoẻ khi sử dụng công nghệ khí sinh học

Nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học học Copenhagen  và đang triển khai thí nghiệm Khía cạnh vệ sinh trong việc quản lý chất thải bằng hệ thống biogas tại các trại chăn nuôi thuộc tỉnh Hà nam.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi