Nghiên cứu các giải pháp KHCN phát triển chăn nuôi gà chuyên thịt cao sản tại Việt nam.

28/11/2018

- Thời gian thực hiện:  2011-2014

Đơn vị thực hiện: Viện Chăn Nuôi

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Nga.

Tổng kinh phí (triệu đồng):

- Đề tài đang triển khai thực hiện


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi