Nghiên cứu kiểm tra, đánh giá và chọn lọc bò đực giống Hostein Friensian qua đời sau

28/11/2018

Thời gian thực hiện:  2009-2013

Đơn vị thực hiện: Viện Chăn Nuôi

Chủ nhiệm đề tài: - TS. Lê Văn Thông

Tổng kinh phí (triệu đồng):

Kết quả đạt được:

- Nhập 5 bò HF cao sản từ Australia và 15 bò HF trong nước

- Nhập 5 bò HF cao sản từ Australia và 15 bò HF trong nước

- Đã cấp 1560 liều tinh đông lạnh của 10 bò đực giống HF thuộc đề tài cho Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, Công ty CP sữa Đà Lạt và Công ty TNHH Thanh Sơn.

- Đã tuyển chọn được 1560 bò cái sinh sản HF đủ điều kiện làm mẹ tạo đàn con gái tại Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, Công ty CP sữa Đà Lạt và Công ty TNHH Thanh Sơn

- Đã và đang theo dõi 150 con bò chị em gái của 15 bò đực giống HF sinh ra tại Việt Nam

- Đã sản xuất được 624 liều tinh cọng rạ đạt tiêu chuẩn cung cấp cho phối giống tại:

1- Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu

2- Công ty CP sữa Đà Lạt

3- Công ty TNHH Thanh Sơn.

- Đề tài đang triển khai thực hiện.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi