Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Tạ Thị Hương Giang

06/07/2023

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Sử dụng phương pháp chọn tạo dòng bằng giá trị giống ước tính. Để chọn tạo được 2 dòng ngan với năng suất vượt trội. Dòng trống NTP1 có khối lượng cơthể lúc 8 tuần tuổi con trống đạt 3.408,33g, con mái 2.311,15g tăng 9,32-9,34% so với thế hệ xuất phát. Dòng mái NTP2 có năng suất trứng/mái tại 38 tuần tuổi đạt 50,29 quả, tăng 4,08 quả so với thế hệ xuất phát và trứng/mái/chu kỳ 1 đạt 111,06 quả, tăng 4,95 quả so với thế hệ xuất phát.

- Từ 2 dòng ngan mới đã tạo được con lai thương phẩm NTP12 có ưu thế lai cao về khối lượng và tiêu tốn thức ăn. Ở 11 tuần tuổi khối lượng cơ thể ngan trống đạt 4.913,01g, ngan mái đạt 2.909,59g và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là 2,73kg.

Chi tiết của Luận án tại các link bên dưới

1. Luận án chính

2. Luận án tóm tắt tiếng Việt

3. Luận án tóm tắt tiếng Anh

4. Trích yếu luận án

5. Thông tin mới của luận án

NCS. Tạ Thị Hương Giang


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi