Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước đang triển khai năm 2020 (Cập nhật đến thàng 6 năm 2020)

01/07/2020

TT

Tên nhiệm vụ

Cá nhân/tổ chức chủ trì

Thời gian

(Bắt đầu – kết thúc

Kinh phí năm 2020

(triệu đồng)

Kết quả thực hiện đến tháng 6 đầu năm 2020

 

Địa điểm thực hiện

 

I

Dự án SXTN cấp Nhà nước

 

 

 

 

 

1.

Dự án sản xuất thử nghiệm chế phẩm nano sắt, kẽm, đồng, selen và ứng dụng  trong  chăn nuôi gà

ThS. Nguyễn Khắc Thịnh

TT GC TP

12/2018 - 12/2021

1.980

(5650)

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất, bảo quản hỗn hợp chế phẩm nano sắt, kẽm, đồng và selen.

Đã sản xuất thành công nano sắt với kích thước hạt trung bình 50 ÷ 60 nm; nano kẽm oxit với kích thước hạt trung bình 60 ÷ 80 nm; nano đồng với kích thước hạt trung bình 40 ÷ 60 nm; nano selen với kích thước hạt trung bình 60 ÷ 80 nm.

Đã xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nano sắt, đồng, kẽm oxit và selen với thiết bị, kỹ thuật đơn giản, có độ lặp lại, hiệu suất thu hồi sản phẩm cao. Đã xác định được phương pháp làm sạch các hạt nano sắt, đồng, kẽm oxit và selen: phương pháp rửa etanol kết hợp rung siêu âm. Độ sạch nano sắt, đồng > 95%; độ sạch nano kẽm oxit, nano selen >90%. Đã chuyển thành công các hạt nano sắt, kẽm oxit, đồng và selen về dạng bột, hiệu suất thu hồi đạt ≥ 90%.

Đã xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ làm sạch và chuyển dạng bột các hạt nano sắt, đồng, kẽm oxit và selen quy mô 1kg/mẻ. Hiệu suất thu hồi sản phẩm đạt ≥ 90%. Độ sạch nano sắt, đồng > 95%; độ sạch nano kẽm oxit, nano selen >90%.

Nghiên cứu lựa chọn chất mang phù hợp để tạo premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, đồng, kẽm và selen. Xác định thời gian trộn thích hợp tạo premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, đồng, kẽm và selen và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, kẽm, đồng và selen. Sản xuất premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, đồng, kẽm và selen nuôi gà

TTGC TP, Cty cổ phần thức ăn CN Thái Dương (Hưng Yên)

Xem chi tiết và tải file tại đây

 

Người tổng hợp - Nguyễn Trọng Tuyển


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi