Úc ban hành các tiêu chuẩn và hướng dẫn về phúc lợi động vật mới cho gia cầm

12/09/2022

Hệ thống nuôi lồng thông thường sẽ bị loại bỏ hết đến năm 2036

Global Ag Media,  Châu đại dương

31 tháng 8 năm 2022

Ủy ban Phúc lợi Gia cầm Độc lập - Independent Poultry Welfare Panel - do tất cả các Bộ trưởng Nông nghiệp ủy nhiệm vào năm 2019 đã hoàn thành công việc phát triển các hướng dẫn và tiêu chuẩn phúc lợi động vật mới của Úc dành cho gia cầm.

Tiêu chuẩn là các yêu cầu về phúc lợi động vật sẽ có hiệu lực theo luật của tiểu bang và vùng lãnh thổ và phải được đáp ứng theo luật cho các mục đích phúc lợi động vật trang trại. Các hướng dẫn là tự nguyện và là các thực hành được khuyến nghị để đạt được các kết quả mong muốn về phúc lợi động vật.

Những cải tiến quan trọng nhất đối với phúc lợi gia cầm trong các tiêu chuẩn và hướng dẫn do ban hội thẩm độc lập đưa ra bao gồm loại bỏ dần các ‘chuồng’ gà đẻ thông thường trong vòng 10 đến 15 năm (chậm nhất là vào năm 2036), tùy thuộc vào độ tuổi của cơ sở hạ tầng hiện tại.

Các nhà chăn nuôi gia cầm hiện nay được yêu cầu cung cấp môi trường làm giàu cho những người chăn nuôi gà thịt. Các hướng dẫn cũng bao gồm các thay đổi đối với cường độ ánh sáng tối thiểu và các thông số về thời gian tối, thông gió và nhiệt độ cần thiết cho tất cả các loài và yêu cầu cung cấp cho vịt giống được tiếp cận với nước tắm / tắm.

Võ Văn Sự dịch từ: Global Ag Media,  Oceania, 31 August 2022. Australia releases new animal welfare standards and guidelines for poultry. https://www.thepoultrysite.com/news/2022/08/australia-releases-new-animal-welfare-standards-and-guidelines-for-poultry


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi