Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Hoàng

26/08/2020

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: “Xác định mô hình thống kê di truyền phù hợp, ước tính giá trị giống và đánh giá khuynh hướng di truyền một số tính trạng sinh sản của lợn Landrace, Yorkshire”

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi

Mã số: 9 62 01 08

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Minh Hoàng

Người hướng dẫn khoa học:           1. TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

                                                        2. PGS. TS. Nguyễn Văn Đức

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và theo chuỗi từ bộ dữ liệu về năng suất sinh sản của lợn nái xác định yếu tố ảnh hưởng cố định cho việc xây dựng các mô hình phân tích thống kê di truyền. Trên cơ sở đó chọn được mô hình phù hợp cho việc phân tích phương sai thành phần, xác định hệ số di truyền, ước tính giá trị giống và khuynh hướng di truyền của 3 tính trạng sinh sản cơ bản trên đàn lợn nái là số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của giống lợn Landrace và Yorkshire giúp cho công tác giống lợn của nước ta mang lại hiệu quả cao hơn.

 

TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU SINH

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

     
     

 

 

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

 

         Title of thesis : “DETERMINATION OF THE APPROPRIATE GENETICALLY MODEL, ESTIMATION OF BREEDING VALUES AND EVALUATION OF THE GENETIC TRENDS FOR BASICALLY REPRODUCTION TRAITS OF LANDRACE, YORKSHIRE PIGS

            Major:                                   Animal genetics and breeding.

            Code number:                      9 62 01 08

            Full name of PhD Student: Tran Thi Minh Hoang

            Supervisors:                         1. Doctor. Nguyen Huu Tinh

                                                           2. Assoc. PhD. Nguyen Van Duc

Educational institution:     National Institute of Animal Science. 

 

THE NEW FINDINGS

      The thesis is a systematic and in-series study from a set of data on reproductive performance of Landrace, Yorkshire sows that determine the fixed factors for the development of genetic statistical analysis models. Based on that, select an appropriate model for analyzing the variance of components, determine genetic factors and estimating breeding values, genetic trends ​​of 3 reproductive traits including the number born alive, number weaned and the litter weaned weight for Landrace and Yorkshire pigs to help our country’s pig breeding systems will be more effective.

             

Supervisors

PhD Student

(Signature and Full name)

 

(Signature and Full name)

 

Trích yếu Luận án

Tóm tắt luận án - Tiếng Anh

Tóm tắt luận án - Tiếng Việt

Toàn văn luận án

NCS: Trần Thị Minh Hoàng

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi