Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Thạch

18/12/2020

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học phân giải xơ trong khẩu phần nuôi bò”

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05

Nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Thạch

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Phạm Kim Cương                       2. PGS.TS. Mai Văn Sánh

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Kết quả luận án đã bổ sung thêm dữ liệu thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn cho gia súc nhai lại.

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên đã đánh giá được ảnh hưởng của mức bổ sung chế phẩm sinh học phân giải xơ vào khẩu phần đến tốc độ và đặc điểm sinh khí in vitro, tỷ lệ và đặc điểm phân giải in sacco, tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, giá trị năng lượng (ME) và hàm lượng axit béo mạch ngắn của một số thức ăn nhiều xơ. Mặt khác nó còn đóng góp cho gợi ý có hiệu quả về liều lượng bổ sung chế phẩm BestFRumen1 (A) và BestFRumen2 (C) đến khả năng phân giải một số thức ăn nhiều xơ cho bò lai sind và bò sữa ¾HF đang nuôi ở Việt Nam.

- Các điểm mới này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất cao trong tài liệu giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như trong thực tiễn chăn nuôi đại gia súc hiện nay.

 

Chi tiết 

Thông tin đóng góp mới của Luận án

Trích yếu Luận án

Tóm tắt Luận án Tiếng Việt

Tóm tắt Luận án Tiếng Anh

Toàn văn Luận án

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi