Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Minh Nụ

27/05/2022

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Minh Nụ

     Tên đề tài luận án: “Khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2 từ nguồn gen Duroc Canada”

     Ngành: Chăn nuôi.                                    Mã số : 9.62.01.05

   Người hướng dẫn khoa học:               1. TS. Trịnh Hồng Sơn

                                                               2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

   Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

    Nội dung bản trích yếu:

  1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu:
    1. Mục tiêu nghiên cứu
  • Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt, số lượng và chất lượng tinh dịch, năng suất sinh sản của hai dòng lợn DVN1, DVN2 được tạo ra từ lợn Duroc nguồn gen Canada.
  • Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 được tạo ra từ hai dòng DVN1, DVN2 phối với hai tổ hợp nái lai bố mẹ PS1 và PS2.
    1. Đối tượng nghiên cứu
  • Hai dòng lợn DVN1 và DVN2 được tạo ra từ lợn Duroc nguồn gen Canada.
  • Các tổ hợp lợn lai thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 khi sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và PS2.

Chi tiết xem tại các đường link bên dưới

1. ​​​​​​​Trích yếu luận án

2. Thông tin mới của luận án

3. Tóm tắt luận án_Tiếng Việt

4. Tóm tắt luận án _ Tiếng Anh

5. Luận án chính

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi