Chính sách khí hậu của Biden có ý nghĩa gì đối với nông nghiệp (Mỹ)?

04/05/2021

PORTIA STEWART

ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

 (Ảnh của Farm Journal)

Nông dân nghĩ gì về mục tiêu của Biden là cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030? Trong một cuộc thăm dò ngày 27 tháng 4 của tạp chí Farm Journal Pulse, chúng tôi đã hỏi:

“Tổng thống Biden đã đưa ra mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Đối với nông nghiệp, điều này sẽ là:”

Sau đây là cách 976 người được hỏi đã trả lời:

4% —Tích cực, tạo ra doanh thu mới

72% —Negative, tạo ra quy định mới

14% —  Vừa tích cực và tiêu cực

1% —Neutral — sẽ không ảnh hưởng đến nông nghiệp

9% —Không biết

Võ Văn Sự dịch từ: PORTIA STEWART. April 28, 2021. What Do Biden’s Climate Policies Mean for Agriculture? https://www.dairyherd.com/news/policy/what-do-bidens-climate-policies-mean-agriculture

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi