Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Phạm Quang Ngọc

19/12/2019

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Sử dụng ngọn lá cây thức ăn chứa tanin trong khẩu phần để giảm thiểu phát thải khí mêtan trong chăn nuôi bò thịt”

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05

Nghiên cứu sinh: Phạm Quang Ngọc

Người hướng dẫn khoa học:           1. TS. Phạm Kim Cương

                                                                   2. TS. Nguyễn Thành Trung

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

-  Đã xác định được ảnh hưởng của mức bổ sung ngọn lá cây keo dậu (Leucaena leucocephala) vào khẩu phần đến lượng mêtan phát thải, tỷ lệ tiêu hóa, tích lũy nitơ, tăng khối lượng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của bò lai Sind sinh trưởng.

Đã xây dựng khẩu phần có bổ sung ngọn lá cây keo dậu (Leucaena leucocephala) hợp lý cho giảm thiểu lượng mêtan thải ra môi trường, tăng khối lượng và chuyển hóa thức ăn tốt của bò lai Sind sinh trưởng áp dụng trong sản xuất.

Đã xây dựng được phương trình hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa hai phương pháp xác định mêtan bằng sắc ký khí (Gas chromatography-GC) và phương pháp thể tích với NaOH từ đó đưa ra khuyến cáo sử dụng phương pháp xác định mêtan bằng thể tích NaOH trong điều kiện không có trang thiết bị GC đắt tiền.

Chi tiết luận án xem tại các đường link bên dưới

Thông tin chung của luận án

Tóm tắt luận án _Tiếng Việt

Tóm tắt luận án _Tiếng Anh

Toàn văn luận án

Phạm Quang Ngọc

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi