Triển khai xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

05/12/2022

Trong khuôn khổ nội dung triển khai năm 2022 của Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa tại Hà Nội và Bến Tre”, Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây tiếp tục phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ba Vì – Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội để triển khai mô hình, cùng khảo sát và chọn điểm tại các xã Tản Lĩnh, Yên Bài thuộc vùng miền Núi của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.  Tại xã Yên Bài, đã triển khai tại 4 hộ và tại xã Tản Lĩnh đã triển khai tại 2 hộ; quy mô mỗi hộ gồm 10 con dê cái và 1 con dê đực Saanen sinh sản được chọn lọc. Do dự án triển khai tại các xã miền Núi nên theo quy định Dự án đã hỗ trợ 70% kinh phí mua vật tư, con giống, phần còn lại (30%) do các hộ đối ứng. Các hộ tham gia xây dựng mô hình đã cam kết đầu tư đủ vốn đối ứng, đảm bảo đủ vật tư; tuân thủ quy trình kỹ thuật, hướng dẫn quy định của dự án; chủ hộ có khả năng vận động, thuyết phục và hướng dẫn các hộ khác làm theo.

Cấp phát dê giống cho các hộ tham gia xây dựng mô hình tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Sau thời gian triển khai dự án và được đào tạo kỹ thuật về chăn nuôi dê sữa, tất cả các hộ tham gia xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa đã làm chủ được các quy trình chăn nuôi, đàn dê sữa sinh trưởng và phát triển tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra của dự án.

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê cho các hộ tham gia xây dựng mô hình

Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi